Inloggen
Limburgs Rechtsleven

Verkoopsvoorwaarden

GEBRUIKSOVEREENKOMST JURISQUARE

Artikel 1. Definities
 • Voor de toepassing van deze overeenkomst, en tenzij expliciet anders aangegeven, wordt verstaan onder:
 • Licentiegever: Jurisquare NV, met zetel gevestigd te 1050 Brussel, Ernestinelaan 4, met ondernemingsnummer 0888.702.716, RPR Brussel.
 • Jurisquare: het als ondeelbaar beschouwd product van de Licentiegever, bestaande uit een databank van systematisch geordende Bronnen met daaraan verbonden zoekmotor, die via het internet in elektronische vorm ter beschikking wordt gesteld.
 • Abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon die met de Licentiegever deze overeenkomst betreffende het gebruik van Jurisquare heeft gesloten, en derhalve de gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die (i) werkzaam is binnen de onderneming van de Abonnee of (ii) zelf Abonnee is, en die daadwerkelijk gebruik maakt van de door de Abonnee verkregen licentie op Jurisquare.
 • Juridische Uitgeverijen: de juridische uitgeverijen waarvan juridische tijdschriften en andere juridische informatiebronnen via Jurisquare toegankelijk gemaakt worden voor de Abonnee.
 • Boeken: juridische informatiebronnen die als op zichzelf staand gegeven, onverminderd de mogelijkheid om in een reeks opgenomen te zijn, door de Juridische Uitgeverijen worden aangeboden en waarop een gebruiksrecht via Jurisquare kan genomen worden zonder verplichting tot het nemen van een abonnement, alsook de onderdelen (hoofdstukken, delen) van dergelijke juridische informatiebronnen in de mate dat die afzonderlijk worden aangeboden
 • Tijdschriften: juridische informatiebronnen die door de Juridische Uitgeverijen worden aangeboden onder de vorm van een abonnement met periodieke verschijningen en waarop een gebruiksrecht via Jurisquare kan bekomen worden mits daartoe de voorwaarden vervuld zijn die de betrokken Juridische Uitgeverij daartoe stelt
 • Bronnen: Boeken en Tijdschriften, alsook artikelen en andere inhoud uit juridische tijdschriften en andere juridische informatiebronnen die in digitale vorm zijn opgenomen in de databank van Jurisquare.
 • Overeenkomst: deze overeenkomst tussen de Licentiegever en de Abonnee.
 • Bijzondere Bepalingen: de elementen van de Overeenkomst, onder meer wat betreft de prijs en de beschikbaar gestelde Bronnen, die specifiek zijn voor elke Abonnee.
 • Toegangscode: een gepersonaliseerde set van login en paswoord voor de toegang tot Jurisquare.
 • Werkdag: maandag tot vrijdag, van 8u tot 18u, uitgezonderd wettelijke feestdagen.

Artikel 2. Licentierecht

2.1 Onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in deze Overeenkomst verleent de Licentiegever de Abonnee een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op Jurisquare, te weten meer bepaald het recht om door middel van Jurisquare opzoekingen te verrichten en Bronnen te raadplegen.

2.2 De omvang van het krachtens deze Overeenkomst verleend licentierecht wordt, wat betreft de mogelijkheid om teksten in hun volle omvang te kunnen raadplegen, bepaald door deze Overeenkomst, in combinatie met enerzijds, wat de Tijdschriften betreft, de lijst van titels die opgenomen is in de Bijzondere Bepalingen en anderzijds, wat betreft de Boeken, de eventuele bijzondere gebruiksvoorwaarden die de Abonnee onderschrijft op het moment van de verwerving van het gebruiksrecht via Jurisquare.

2.3 Het krachtens deze overeenkomst verleend licentierecht, wordt verleend mits voorafgaande betaling van de in de Bijzondere Bepalingen opgenomen vergoeding alsook, wat de Boeken betreft, mits bijkomend de voorafgaande verwerving van de gebruiksrechten op het specifiek gekozen Boek na betaling van de daartoe verschuldigde vergoeding aan Jurisquare.

2.4 Het krachtens deze overeenkomst verleend licentierecht is beperkt tot de Gebruikers en tot een gebruik van Jurisquare met het oog op de eigen activiteit van de Abonnee.

2.5 Het licentierecht wordt niet noodzakelijk toegekend op alle in Jurisquare opgenomen Bronnen in hun volledige omvang. De uitgebreidheid van het licentierecht wordt mee bepaald door de toestemming van de Juridische Uitgeverijen om hun Bronnen ter beschikking te stellen en, wat de Boeken betreft, door de keuzes die de Abonnee maakt. Uitsluitend de Abonnee is verantwoordelijk voor het bekomen en behouden van de toestemming van elke betrokken Juridische Uitgeverij.

Artikel 3. Gebruikers

3.1 De abonnee verstrekt aan de Licentiegever de door deze laatste gevraagde gegevens over de Gebruikers.

3.2 Het gebruik van Jurisquare is beperkt tot de Gebruikers die hiertoe een eigen Toegangscode hebben verkregen en die enkel via deze eigen Toegangscode gebruik kunnen maken van Jurisquare.

3.3 De Abonnee is verantwoordelijk voor het gebruik van de Toegangscodes en van Jurisquare door de Gebruikers. De Abonnee ziet erop toe dat gebruik gemaakt wordt van Jurisquare in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van deze Overeenkomst en van alle relevante wettelijke bepalingen.

3.4 Het verwerven van een gebruiksrecht op Boeken of desgevallend andere Bronnen, voor zo ver die via Jurisquare worden aangeboden, zijn enkel mogelijk via die gebruikersaccounts die daartoe krachtens de Overeenkomst voldoende machtiging hebben.

3.5 Elke wijziging van het aantal Gebruikers behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever. Een aanpassing van het aantal gebruikers kan een weerslag hebben op de prijs die de Abonnee betaalt onder deze Overeenkomst.

3.6 De Licentiegever behoudt zich het recht voor om te allen tijde via de daartoe passend geachte middelen het gebruik van de Toegangscodes en van Jurisquare te controleren.

Artikel 4. Eigendom

4.1 Deze Overeenkomst houdt geen enkele overdracht van rechten in naar de Abonnee, noch naar de Gebruikers, en laat alle intellectuele eigendomsrechten van de Licentiegever, de Juridische Uitgeverijen en de auteurs onverlet, met inbegrip van – doch zonder beperking – de rechten van de Juridische Uitgeverijen als uitgever en desgevallend als auteur van de Bronnen, de auteursrechten van de (oorspronkelijke) auteurs van de Bronnen en de databankrechten van zowel de Licentiegever als de juridische uitgeverijen.

4.2 Het is de Abonnee en/of de Gebruiker(s) niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van of uit de Bronnen (en daartoe behorende documenten, bestanden en gegevens) te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 5. Privacy

5.1 De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming aan Jurisquare om de persoonsgegevens die hij meedeelt (naam, voornaam, postadres, mailadres, ondernemingsnummer, telefoon, bankrekening, en elke ander gegeven die de gebruiker vrijwillig communiceert) elektronisch te verwerken in uitvoering van de onderhavige overeenkomst. Deze verwerking is immers noodzakelijk voor uitvoering van de contractuele verplichtingen die Jurisquare t.a.v. de gebruiker is aangegaan.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt en bewaard met inachtneming van het respect voor de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

5.2 De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel en alleen gebruikt voor de volgende doeleinden :

 • Uitvoering van de onderhavige overeenkomst,
 • Informatie aan de gebruiker,
 • Communicatie van promotionele informatie.

5.3 Jurisquare verbindt er zich toe om de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet met derden te delen.

5.4 De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard tijdens de volledige duur van het contract en gedurende een periode van 3 jaar na de stopzetting ervan.Tijdens deze bewaarperiode zorgt Jurisquare voor adequate veiligheidsmaatregelen om elke ongeoorloofde toegang tot deze persoonsgegevens van de gebruiker te beletten.

5.5 De gebruiker beschikt over een recht van toegang tot zijn gegevens. Hiervoor richt hij zich tot Jurisquare via het mailadres privacy@jurisquare.be. Hij kan op deze wijze de correctie van zijn persoonsgegevens vragen, of zich verzetten tegen de verwerking ervan.

Artikel 6. Commerciële communicatie

6.1 De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming om commerciële informatie te ontvangen, die Jurisquare via elektronische weg of op papier verstuurd om haar diensten te promoten.

6.2 De gebruiker kan op elk moment verzaken aan de communicatie van deze commerciële informatie. Dat kan hij aan Jurisquare kenbaar maken op de wijze zoals die beschreven is in elke elektronische zending van commerciële aard.

Artikel 7. Gebruik van Jurisquare

7.1 Het is de Abonnee of de Gebruikers niet toegestaan Jurisquare, de Bronnen of de resultaten die uit het gebruik van Jurisquare voortvloeien, als dusdanig te commercialiseren of exploiteren, waaronder in het bijzonder het verbod om te verkopen, te verhuren, te verdelen, door te geven, te verspreiden, uit te lenen of op een andere wijze (bv elektronisch, via online diensten of online transmissie) geheel of gedeeltelijk openbaar te maken of ter beschikking van derden te stellen. Het is eveneens verboden Jurisquare of enig deel ervan te reproduceren, te wijzigen of te vertalen, op welke wijze en in welke vorm ook.

7.2 Het is de Abonnee verboden Jurisquare te gebruiken in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst of enige handeling te stellen die in strijd is met het normaal gebruik van Jurisquare of de Bronnen en waardoor schade kan toegebracht worden aan de Licentiegever, de Juridische Uitgevers of de auteurs.

7.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jurisquare is het niet toegestaan Jurisquare, de zoekingang tot Jurisquare, de Bronnen en/of de resultaten die uit het gebruik van Jurisquare voortvloeien te implementeren in of te integreren met enige andere applicatie, interface of toepassing.

7.4 Het is de Abonnee niet toegestaan enige maatregel ter beveiliging van Jurisquare, met inbegrip van de in dat kader gebruikte programmatuur, apparatuur en codes te wijzigen, te verwijderen of te omzeilen.

7.5 De bepalingen van deze Overeenkomst doen geen afbreuk aan de contractuele voorwaarden tussen de Abonnee en de Juridische Uitgeverijen waarvan Bronnen via Jurisquare ter beschikking gesteld worden, en dit in de mate dat dergelijke contractuele voorwaarden voorzien in aanvullende regels of verdergaande bescherming voor de rechten van de juridische Uitgeverijen en de auteurs. In de mate de contractuele voorwaarden tussen de Abonnee en de hiervoor bedoelde Juridische Uitgeverijen conflicteren met deze Overeenkomst, primeert deze Overeenkomst voor wat betreft het gebruik van Jurisquare en het gebruik van resultaten die via Jurisquare bekomen werden.

7.6 De Abonnee erkent dat de Licentiegever, de Juridische Uitgevers noch de auteurs enige aansprakelijkheid dragen voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de Bronnen, noch voor de gevolgen daarvan.

7.7 De Licentiegever kan de beschikbaarstelling van Jurisquare, alsook zijn overige verplichtingen onder deze Overeenkomst, met onmiddellijke ingang opschorten, indien de Abonnee in gebreke blijft enige bepaling van deze Overeenkomst na te komen of indien het gebruik van Jurisquare gebeurt op een wijze die de belangen van de Licentiegever, de Juridische Uitgeverijen of de auteurs schaadt of redelijkerwijze, naar het oordeel van de Licentiegever, kan schaden.

Artikel 8. Garanties

8.1 De Licentiegever geeft geen enkele garantie behoudens deze die in dit artikel beschreven worden.

8.2 Jurisquare is in principe 24 uur per dag toegankelijk gesteld door de Licentiegever. De Licentiegever kan evenwel de beschikbaarheid van Jurisquare tijdelijk, zelfs zonder voorafgaande aankondiging, staken wegens onderhouds- of herstelwerkzaamheden. De Licentiegever draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien een onbeschikbaarheid van Jurisquare te wijten is aan enig probleem van connectie.

8.3 Alle diensten die door de Licentiegever worden aangeboden, worden uitgevoerd naar best vermogen en inzicht, zonder enige resultaatsgarantie. In het bijzonder geeft Jurisquare geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toegankelijkheid van de Bronnen, noch met betrekking tot de volledigheid, relevantie, juistheid en/of actualiteit van de zoekresultaten. De zoekresultaten en/of bijhorende Bronnen mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als een juridisch advies.

8.4 De Licentiegever garandeert niet dat met Jurisquare gemaakte selecties van documenten, bestanden of gegevens beantwoorden aan de zoekvraag van de Abonnee.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De Licentiegever is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in Jurisquare, dat enkel wordt aangeboden ‘as is’, op de wijze waarop het op elk gegeven moment bestaat. In het bijzonder is de Licentiegever niet aansprakelijk voor mogelijke omissies, fouten, onnauwkeurigheden of andere gebreken in de zoekresultaten en/of in de inhoud van de ter beschikking gestelde Bronnen, alsook niet voor onjuiste of niet werkzame doorverwijzingen naar informatie.

9.2 De Licentiegever is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie en/of zoekresultaten die worden opgeslagen binnen Jurisquare.

9.3 Mocht de Licentiegever, niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.1, jegens de Abonnee toch aansprakelijk blijken voor enige aan hem toe te rekenen tekortkoming, dan kan de Licentiegever zich van alle aansprakelijkheid bevrijden door, onverwijld na ontvangst van een duidelijke beschrijving van de beweerde tekortkoming, het nodige te doen om binnen redelijke termijn aan deze tekortkoming te verhelpen. Indien de Licentiegever niet opteert voor deze mogelijkheid, dan wel hierin niet slaagt, is in ieder geval de gehoudenheid van de Licentiegever jegens de Abonnee beperkt tot de directe door de Abonnee aantoonbare schade en dit ten belope van maximaal de vergoeding die de Abonnee heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de datum van melding van het schade verwekkend feit.

Artikel 10. Betaling

10.1 De vergoeding voor het gebruik van Jurisquare wordt jaarlijks gefactureerd door de Licentiegever, dan wel door de erkende wederverkoper van het product Jurisquare, waarvan de Abonnee de gebruikslicentie heeft aangekocht. De eerste factuur wordt samen met of kort na de levering van de login en paswoorden aan de Abonnee verzonden. De in dit artikel bedoelde vergoeding omvat niet de vergoeding die verschuldigd is voor de bekomen van het gebruiksrecht op Boeken en welke behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak eenmalig aangerekend wordt op het moment dat de Abonnee dergelijk gebruiksrecht wenst te verwerven.

10.2 De licentiegever heeft het recht om jaarlijks, voor het komende jaar, de prijs voor de toegekende gebruikslicentie op het Jurisquare platform aan te passen. Indien dergelijke aanpassing een verhoging inhoudt van meer dan 20% van de laatst gehanteerde prijs, heeft de Abonnee de mogelijkheid om binnen een termijn 15 dagen vanaf de datum van mededeling van de nieuwe prijs, aan de Licentiegever mee te delen een einde te willen stellen aan de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt beëindigd ten vroegste 3 dagen na de datum van mededeling, door de Abonnee, van de wens de overeenkomst niet verder te zetten.

10.3 De betaling van de facturen geschiedt zonder korting en binnen de dertig dagen na factuurdatum op de zetel van de Licentiegever of op de zetel van de erkende wederverkoper.

10.4 Behoudens na kennisgeving overeenkomstig artikel 10.2 door de Abonnee, zijn de facturen voor het gebruik van Jurisquare betaalbaar niettegenstaande welk argument ook van de Abonnee.

10.5 Bij te late betaling zal de Abonnee van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur en tot op de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding die gelijk is aan 10% van de hoofdsom van de factuur.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, doch met een minimale vaste looptijd van één jaar.

11.2 Iedere partij heeft het recht deze Overeenkomst te beëindigen, telkens op de verjaardag van de Overeenkomst en mits inachtneming van een voorafgaande opzegtermijn van drie maanden, waarbij de opzegging gedaan wordt per aangetekend schrijven.

11.3 De Licentiegever heeft het recht deze Overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden zonder ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder mogelijkheid tot a posteriori toetsing van de opportuniteit van de ontbinding, indien de Licentiegever vaststelt dat de Abonnee, waarmee gelijk gesteld wordt één of meer Gebruikers, handelingen stelt of heeft gesteld die een schending inhouden van de artikelen 2.5, 3.2, 4.2 en 7.1 tot en met 7.4 van deze Overeenkomst. De Licentiegever heeft eveneens het recht deze Overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder mogelijkheid tot a posteriori toetsing van de opportuniteit van de ontbinding indien de Abonnee na aangetekende ingebrekestelling – met opgave van een remediëringstermijn van minstens 15 dagen, in gebreke blijft de facturen voor het gebruik van Jurisquare te voldoen.

11.4 Het recht tot ontbinding zoals opgenomen in artikel 11.3 van deze Overeenkomst bestaat onverminderd de mogelijkheid om vergoeding te vorderen voor de schade die het gevolg is van de betrokken tekortkoming(en).

Artikel 12. Gevolgen van beëindiging

12.1 Het aan de Abonnee toegekende gebruiks- of licentierecht neemt onmiddellijk een einde op het moment van beëindiging van deze Overeenkomst, zonder enige verplichting voor de Licentiegever om de Abonnee specifiek in te lichten over het concreet moment van onbeschikbaar worden van Jurisquare of de erin opgenomen Bronnen.

12.2 De Abonnee staat zelf in voor de opslag van eigen gegevens die desgevallend ook in Jurisquare worden opgenomen. Gegevens die op het moment van beëindiging nog aanwezig zijn in Jurisquare, worden verwijderd zonder enige vereiste voor de Licentiegever om de abonnee hierin te kennen.

Artikel 13. Definitieve stopzetting van de exploitatie

In geval de Licentiegever beslist de exploitatie van Jurisquare definitief stop te zetten, is deze gerechtigd de lopende overeenkomst te beëindigen. De Abonnee is in geval van dergelijke beëindiging niet gerechtigd op enige vergoeding behoudens terugbetaling van het gedeelte van de vergoeding voor het lopende jaar, pro rata temporis, waarvoor de Abonnee geen gebruik kan maken van Jurisquare.

Artikel 14. Algemene bepalingen

14.1 Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil met betrekking tot het ontstaan, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst, en voor zover dit niet in der minne geregeld kan worden, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd, behoudens indien de Licentiegever ervoor opteert het geschil aanhangig te maken voor de rechtbanken van de plaats van vestiging van de Abonnee, bepaald volgens het adres van de Abonnee zoals opgegeven voor toepassing van deze Overeenkomst.

14.2 Het stilzwijgen van één der partijen ten aanzien van een bepaald recht of een tijdelijke niet-uitoefening van een recht door één van de partijen, houdt geen afstand in van dat recht.

14.3 De nietigheid van één of meer van de bepalingen van de Overeenkomst, heeft niet de nietigheid van de volledige Overeenkomst tot gevolg.

14.4 Wijzigingen aan deze Overeenkomst kunnen enkel schriftelijk en in onderling overleg door beide partijen gebeuren, onverlet de mogelijkheid bepaald in artikel 10.2.

14.5 De bij deze Overeenkomst gevoegde bijlagen maken er integraal deel van uit.

14.6 Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen:

 • twee dagen na de poststempel bij aangetekende brief;
 • twee uren na de verzending per e-mail of per telefax en mits verzending uiterlijk om 17.00 uur, waarbij geldt dat bij latere verzending de kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen om 8.00 uur de volgende Werkdag;
 • onmiddellijk op het moment dat zij per drager worden afgegeven.